Hopp direkte til innhold

Effektiv forvaltning av jernbanenett

Et geografisk informasjonssystem (GIS) gir deg en unik oversikt over din infrastruktur. Det hjelper deg å finne hvilket utstyr som bør vedlikeholdes først, miljømessige konsekvenser av en et nytt traséalternativ eller passasjergrunnlag og kapasitet, nå og i fremtiden.

GIS er mer enn visualisering av dine egne data i kart. Det bidrar til bedre informasjonsflyt, kunnskapsdeling og samhandling, både internt og eksternt. Resultatet er en mer effektiv forvaltning og videreutvikling av jernbanenettet. 

Gir en unik oversikt

Kart gir en unik oversikt over ressurser, utstyr og eiendeler som komplementerer øvrige systemer for forvaltning, drift og vedlikehold. Med kart er det enklere å finne fram til, og kvalitetssikre, informasjon om din infrastruktur gjennom brukervennlige web- eller mobilapplikasjoner. I kartet kan du sammenstille dine data med andre tema som for eksempel trafikkbelastning, værforhold, risiko for naturskade og lignende. Det kan hjelpe deg med å finne nye årsakssammenhenger som hvor og hvorfor noe utstyr har en høyere feilprosent eller vedlikeholdskostnad enn gjennomsnittet. 

Mer effektive utbyggingsprosesser

Våre løsninger identifiserer raskt konsekvensene av en ny trasé gjennom å identifisere potensielle konflikter med dyreliv, verneområder, kulturminner, naturfarer, befolkning etc. Ved å avdekke dette i en tidlig fase bidrar man til en mer effektiv planprosess og bedre dialog med berørte parter. Enkle interaktive kart over utbyggingsprosjekter sørger for at alle involverte parter får tilgang til den samme informasjonen på en visuell og intuitiv måte. Kartet sørger ikke bare for effektiv informasjonsdeling, men fungerer også som en samhandlingsflate for prosjektdeltagerne. Brukerne kan skissere inn forslag til endringer, oppdatere data, identifisere konflikter eller utfordringer direkte i kartet og sørge for at denne kunnskapen umiddelbart blir tilgjengelig for alle.

Forutser fremtidige transportbehov

Våre kart og analyseverkøy viser deg hvor behovet for offentlig transport er størst, i dag og i fremtiden. Løsningene våre utnytter befolkningsstatistikk og analyser av transportnettverk (f.eks veg, jernbane og kollektiv.) som gjør det mulig å vurdere passasjertilgangen til stasjoner og banestrekninger. Sammen med kart som viser eksisterende kapasitet i banenettet er dette viktige innspill i strategi- og utbyggingsprosessen.

Bedre dialog med publikum

Kart kan bidra til en bedre reiseopplevelse, fra turen planlegges til den er ferdig gjennomført. Det handler om å gi den reisende bedre og mer oppdatert informasjon - hvilke deler av reisen som har god nettdekning, hvor toalettet på stasjonen befinner seg, hva som til en hver tid befinner seg utenfor togvinduet eller hvilke opplevelser som venter i nærheten av endestasjonen.

Reduserer fotavtrykket og minimerer risiko

Kart gir deg en oversikt over din miljøpåvirkning, f.eks. ved å identifisere konflikter mellom infrastruktur og flora og fauna. Dyrepåkjørsler eller vandringshindre for fisk (inngrep i vassdrag) kan identifiseres slik at tiltak kan planlegges basert på et riktig faktagrunnlag. Tilsvarende kan kartet benyttes til å minimere risiko for naturskade gjennom innsamling av skredobservasjoner, temakart for flom og skred, analyser av øvrige avviksmeldinger (værberedskap) etc.

Kontakt oss

  • Knut Fredrik Sæther

    Knut Fredrik Sæther

    Key Account Manager Kommune

    Tlf: +47 971 90 091