Hopp direkte til innhold

Risikodata

I kategorien Risikodata har vi definert inn datasett som omhandler risiko for naturhendelser.

Våre tjenester benyttes bl.a av Forsikringsselskaper i forbindelse med risikovurdering av eiendom, og av offentlige myndigheter i forbindelse med planoppgaver.

Flomsoner

Flomsonekartet viser hvilke områder som blir oversvømt i en flomsituasjon, og med hvilket gjentakelsesintervall. Utvalgte vassdragstrekninger med stort skadepotensiale blir kartlagt.

Skredfare

Karttjenesten inneholder aktsomhetskart og faresonekart for stein- og snøskred. I tillegg inneholder tjenesten kartlagte kvikkleiresoner. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Brann

Kartet viser områder med verneverdig tett trehusbebyggelse der det er spesielt stor fare for at brann i en bygning skal smitte over på de øvrige.