Datasettet dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland og Russland. Elveg inneholder vegnettet som er koblet med vegfagdata og adresser.

Koblingsnøkkelen mellom vegfagdata og Elveg er TRANSID som blir tildelt i NVDB, og er unikt for hver enkel lenke. Denne ID-en er uforandret inntil det skjer en endring. Koblingsnøkkelen mot adressene vil være gatekode i Elveg-fila og adressekoden i adressepunktene.

Vegnettet består av senterlinje veg for alle kjørbare veier lenger enn 50 meter, kategorisert etter vegtypene europa-, riks- og fylkesveg, kommunal- og privatveg, samt skogsbilveger og gang/sykkelveger. Det er senterlinje veg som betegner geometrien.

I tillegg har vegnett også tildelt gatekoder med gatenavn. Egenskapene som kan knyttes til hver veglenke er: tunnel, bru, vegoverbygg, fysisk sperring, låst bom m.m. Vegfagdata har følgende egenskaper: Aksellast, fartsgrense, høydebegrensning, innkjøring forbudt, svingerestriksjoner og fysisk sperring. Adressene inneholder gatekode, gatenavn, husnummer, postnummer og poststed.

Ajourhold

Løpende ajourhold.