Hopp direkte til innhold

GIS-STRATEGIUTVKLING

Vi hjelper noen av Norges største virksomheter med å bruke GIS til å ta riktige beslutninger og effektivisere deres kjerneprosesser. En sentral del av dette arbeidet er å bistå i utviklingen av en strategi for hvordan GIS best kan utnyttes i deres virksomhet og være med å bygge en fleksibel og fremtidsrettet arkitektur som legger til rette for effektivisering og nyskapning i virksomheten.

GIS har utviklet seg fra å være et spesialistsystem med relevans for kun en liten målgruppe, til en plattform for behandling og utnyttelse av geografiske data for hele virksomheten. GIS har potensialet til å understøtte, verdiøke og effektivisere  kritiske forretningsprosesser og eksisterende fagsystemer i store deler av virksomheten. Utfordringen er å identifisere hvor i din virksomhet GIS kan gjøre størst forskjell, samt utforme en arkitektur som kan møte de krav og behov som stilles til et forretningskritisk system.

Vi hjelper våre kunder med å utvikle en strategi som knytter GIS til virksomhetens kjerneoppgaver slik at teknologien bidrar til at kunden når sine overordnede målsetninger. Strategien skal både identifisere hvilke prosesser GIS har størst potensiale for å effektivisere, samt hvilken verdi dette har. Ofte inkluderer strategiprosessen utforming av en ny og mer fleksibel arkitektur som er bedre rustet til å møte de krav og behov som identifiseres når GIS går fra et spesialistsystem til et forretningskritisk system. GIS-strategien skal alltid forankres i, og utvikles på bakgrunn av, virksomhetens eksisterende IT- og forretningsstrategi.

Planlegging

Før selve strategiutviklingen starter er det viktig å avgrense oppgavens omfang og identifisere de mest relevante fag- og interessegruppene i virksomheten som skal bidra. Deretter er det svært viktig og etablere en felles forståelse for hva som er prosessens overordnede målsetninger og leveranser. Planleggingsfasen benyttes også til å finne frem nødvendig dokumentasjon, som f.eks. eksisterende strategidokumenter, brukerundersøkelser, systemdokumentasjon etc.

Behovskartlegging

Det viktigste suksesskriteriet for en GIS-strategi er at den er fundamentert på reelle behov og muligheter i virksomheten. En solid forståelse av fag- og forretningsområdenes eksisterende prosesser, hovedutfordringer, fremtidige planer og målsetninger er avgjørende. Denne forståelsen bygges gjennom intervju med nøkkelpersoner innenfor de identifiserte interessegruppene, gjerne supplert med en brukerundersøkelse med et bredere nedslagsfelt. Innsamlet materiale fra intervju og undersøkelser gjennomgås med en kjernegruppe hos kunden (GIS-koordinator m.fl.) for å sikre en rett forståelse hos Geodatas konsulent(er).

Utforming

Utformingen av en GIS-strategi er gjerne en iterativ prosess hvor en hypotese om hvor potensialet for videreutvikling av GIS er størst, samt hvilke hovedutfordringer som må overvinnes, utvikles sammen med kunden. En tett involvering av kunden gjennom utformingsfasen er viktig for å sikre internt eierskap til den endelige strategien. Utformingen av en GIS-strategi bygger på velprøvde prinsipper og rammeverk fra generell virksomhetsarkitekturutvikling (f.eks TOGAF). Resultatet overleveres som en rapport, som gjerne presenteres for de viktigste interessegruppene.

 

Kontakt oss

  • Inge Anundskås

    Inge Anundskås

    Leder Teknisk Rådgivning

    Tlf: +47 908 69 633