Hopp direkte til innhold

Vedtekter

Brukerklubbens gjeldende vedtekter

1. Navn

1.1 Navnet på brukerklubben er ARCen, med undertittel Norsk brukerklubb for Esri programvare.

2. Formål

Brukerklubben skal:
2.1 Være brukernes talerør mot Geodata og Environmental Systems Research Institute for å påvirke videre utvikling av programvaren.
2.2 Gi innspill til Geodata for å holde support og kursvirksomhet på høyt nivå tilpasset brukernes behov.
2.3 Formidle informasjon mellom brukerne av Esri programvare.
2.4 Igangsette egne aktiviteter som styrker og forbedrer brukernes kompetanse på Esri programvare.

3. Medlemskap

3.1 Alle som har vedlikeholds- og supportavtale er medlemmer av brukerklubben. Sies avtalen opp, opphører medlemskapet i ARCen.
3.2 Andre institusjoner og privatpersoner kan etter søknad og enstemmighet i styret tilbys medlemskap i ARCen.

4. Årsmøtet

4.1 Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.
4.2 Årsmøtet bør holdes i tilknytning til den norske brukerkonferansen med mindre annet vedtas av styret. Tidspunktet for årsmøtet offentliggjøres senest 8 uker før årsmøtet.
4.3 Vedtektene kan kun endres etter vedtak på årsmøtet.
4.4 Forslag til vedtektsendring sendes styret minst 4 uker før årsmøtet.
4.5 Innkalling med dagsorden offentliggjøres på ARCens hjemmeside minst 2 uker før årsmøtet.
4.6 Saker som ønskes behandlet må sendes styret minst 4 uker før årsmøtet
4.7 Ekstraordinært årsmøte kan arrangeres hvis styret eller 1/3 av medlemmene krever dette. Ekstraordinært årsmøte kalles inn med 4 ukers varsel.
4.8 Årsmøtet er beslutningsdyktig hvis det er lovlig innkalt.
4.9 Hver fremmøtt gis én stemme. Antall stemmer pr. brukersted er dog begrenset av antall lisenser som brukerstedet har.

5. Finansiering

5.1 Brukerklubbens utgifter til ordinær drift og styremøter dekkes av Geodata.
5.2 Aktiviteter utover styremøter og årsmøte bør være selvfinansierende.
5.3 ARCen kan søke om midler til spesielle arrangementer fra Geodata.
5.4 ARCens regnskap inngår i Geodata sitt ordinære regnskap.

6. Styret

6.1 Den daglige drift av ARCen gjøres av et styre valgt av årsmøtet.
6.2 Styret består av fem personer, en leder og fire styremedlemmer. Styret skal ha to vararepresentanter.
6.3 Sekretariat stilles til rådighet av Geodata.
6.4 Deltagerne i styret får godtgjort reise og diettkostnader etter regning ved styremøter i ARCen.
6.5 Styrets medlemmer får dekket konferanseavgift, opphold og reise i forbindelse med den norske brukerkonferansen.

7. Valg av styre

7.1 Styret velges blant medlemmene i brukerklubben. Styret utpeker og informerer valgkomité senest 3 måneder før årsmøtet.
7.2 Medlemmene velges for to år av gangen, men ved gjenvalg av styremedlemmer velges man for et år.
7.3 Vararepresentanten velges for ett år av gangen.
7.4 Styret velger selv ett av styremedlemmene som leder.

8. Styrets plikter

8.1 Styret skal arrangere årsmøte i ARCen.
8.2 Styret skal arrangere Norsk brukerkonferanse i samarbeid med Geodata.
8.3 Styret skal formidle aktuell informasjon mellom brukerne av ESRI programvare.
8.4 Styret skal legge til rette for faglig utveksling mellom brukere av Esri programvare på sosiale medier.

9. Geodata sine plikter

9.1 Geodata plikter å stille kunderegister for Esri programvareprodukter til rådighet for brukerklubben.
9.2 Geodata skal sende ut informasjon til ARCens medlemmer om nyheter og aktiviteter knyttet til Esri programvare.
9.3 Geodata skal sende ut informasjon fra styret i ARCen til brukerne.
9.4 Geodata skal arrangere brukermøte og årsmøte sammen med ARCen.
9.5 Geodata skal støtte brukerklubbens aktiviteter faglig og økonomisk.

Kontakt ARCen

Har du spørsmål eller ønsker å sende inn en kandidat til Fyrtårnprisen, ta kontakt med ARCen Sekretæren

  • Olivia A. Palm

    Olivia A. Palm

    Sekretær i ARCen

    Tlf: +47 404 80 687