Betingelser for kjøp av Geodata E-læring

Følgende gjelder for deg som bestiller tjenesten Geodata E-læring:

Geodata E-læring
Ved kjøp av tilgang til Geodata E-Læring (også kalt «Løsningen») aksepterer Kunden betingelsene som omfattes av dette dokumentet.

Leverandørens rettigheter og plikter – Geodata E-Læring
Leverandæren plikter å sørge for tilgang til Geodata E-Læring for det antall brukere som Kunden har kjøpt tilgang til. Leverandøren plikter å bistå kunden med spørsmål knyttet til tilgang og pålogging innenfor normal arbeidstid gjennom Leverandørens supportapparat.

Kundens rettigheter og plikter – Geodata E-læring
Kunden har rett til å benytte løsningen som Kunden har kjøpt tilgang til i hele avtaleperioden. Tilgang til løsningen er per bruker. Det vil si at Kunden kjøper tilgang til løsningen i samsvar med det antall brukere som skal logge seg på og bruke løsningen.

Avtalens varighet
En avtale om tilgang til Geodata E-Læring gjelder for 12 måneder (ett år), og fornyes så automatisk for nye 12 måneder inntil den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelse må skje med minimum en måneds skriftlig varsel før utløpet av inneværende årsperiode.

Overdragelse
Rettigheter og forpliktelser kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten etter den annen parts skriftlige forhåndssamtykke. Bestemmelsen hindrer ikke at Leverandøren kan overdra sine forpliktelser i forbindelse med fusjon, fisjon, overdragelse av virksomheten til annen aktør eller annen omorganisering hos Leverandøren. I slike tilfeller skal Leverandøren varsle Kunden om eventuelt ny driftspart når omorganiseringen er gjennomført.

Konfidensialitet
All informasjon om innholdet i dette dokumentet er å betrakte som konfidensiell.

Prisjustering
Leverandøren kan i forbindelse med oppstart av en årsperiode justere prisen tilsvarende stigningen i statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, med indeksen den 1. måneden før oppstart av første avtaleperiode som basisindeks. Leverandøren kan også, uavhengig av det som er angitt foran, justere sine priser med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden har i et slikt tilfelle rett til å si opp Avtalen i løpet av den angitte 14 dagers perioden med virkning fra utløpet av 14 dagers perioden.