Klimarisiko - data og analyser

Styrtregn, flom, kvikkleire, rasfare. Kunnskap om hvordan endringene i klimaet påvirker alt rundt oss blir stadig viktigere. Vårt analyseverktøy gir økt forutsigbarhet og tryggere planlegging.

Vi kan ikke lenge basere oss på erfaringer og historiske data, vi må ha ny og oppdatert kunnskap og i større grad bruke framskrivninger. I Geodata har vi samlet og tilgjengeliggjort mange typer data og ferdige analyser knyttet til klimarisiko i et verktøy. På denne måten kan du enkelt kan se data i ditt område, benytte deg av ferdige analyser, gjøre egne analyser og legge til egne data du kan gjøre analyser mot.

Dette er et nyttig verktøy for deg som jobber i kommunen, har ansvar for infrastruktur, forsikring eller er utbygger.

Du kan gjøre aktiviteter som gjør det mulig å forebygge skader i fremtiden, du kan få en oversikt som gjør at du kan agere på kunnskap og du kan benytte innsikten til å se hvilke aktiviteter og tiltak du bør sette i gang når en krise tiltrer.

Dette er dataene du får tilgang på:

 • Flom
 • Markfuktighet
 • Ekstremnedbør
 • Vind
 • Stormflo
 • Skredfare
 • Forurenset grunn
 • Radon
 • Lyn
 • Brann og brannsmitte
Eksempel på en overvannsanlyse i verktøyet

Dette er ferdige analyser du kan benytte deg av:

 • Overvannsanalyser
 • Avstand til vann, til ledning og avstand til vei
 • Beregnet kjøretid for utrykningskjøretøy
 • Vanndybder ved flom
 • Veidata og infrastruktur fra bla. Bane NOR og Statens Vegvesen
 • Avledede data fra andre kilder – som terreng fra høydedata.no og bygningsinformasjon fra matrikkelen og store mengder data fra både SSB og bedriftsregisteret.
 • Hundrevis av «point of interests» på alt fra holdeplasser til ladestasjoner og butikker

Slik kan du vite nøyaktig hva som påvirkes, hvilke hus som har kjeller i en flomsone, og hvem som blir berørt i et område utsatt for overvannsproblematikk.

Vil du snakke med oss om dette verktøyet? ta kontakt: