Risikodata

Risikodata som viser risiko for naturhendelser som flom, skred og brann. Egnet for forsikringsselskaper og offentlige myndigheter.

Dette tilbyr vi av kart med risikodata:

Flomsoner

Flomsonekartet viser hvilke områder som blir oversvømt i en flomsituasjon, og med hvilket gjentakelsesintervall (intervallene er 10-, 20-, 50,- 100-, 200-, 500- og 1000 år). Utvalgte vassdragstrekninger med stort skadepotensiale blir også kartlagt gjennom NVE.

Her finner du mer informasjon om flomsonekartet.

Eksempel fra karttjenesten Åpne kart i eget vindu.

Skredfare

Karttjenesten inneholder aktsomhetskart og faresonekart for stein- og snøskred. I tillegg inneholder tjenesten kartlagte kvikkleiresoner. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Les mer om tjenesten her.

Brann

Kartet viser områder med verneverdig tett trehusbebyggelse der det er spesielt stor fare for at brann i en bygning skal smitte over på de øvrige. I tillegg til brannsmitteområder, inneholder kartet en oversikt over landets brannstasjoner.

Les mer om tjenesten her.

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget er en samling av mer enn 150 offentlige datasett, ment for planlegging og saksbehandling. Mange av disse datasettene er interessante i forbindelse med risikokartlegging. I Geodata Online har vi karttjenester for alle DOK-temaene.

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Geirulv Storaker
Geirulv Storaker
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.