- Tilsyn kan bli mer effektivt

Geografiske data og applikasjoner kan bidra til et mer målrettet og effektivt tilsyn.

Publisert: 25. mai 2018 , i Teknologi

Tilsyn er en viktig offentlig oppgave i Norge – og det er knapt noe samfunnsområde som ikke kan forvente at et tilsyn banker på døra. Tilsyn skal bidra til å sikre at lover overholdes, for eksempel for å sikre forsvarlige helsetjenester, trygghet på arbeidsplassen og at produkter holder den kvaliteten de lover.   

Statlig tilsynsvirksomhet har derfor stor prinsipiell og samfunnsmessig betydning. I tillegg har kommunene tilsynsplikt på en rekke myndighetsområder, hjemlet i for eksempel Plan- og bygningsloven.

Den geografiske dimensjonen i tilsyn

Vi mener at den geografiske dimensjonen i tilsynsarbeidet er et viktig element, som kan bidra til å effektivisere både planlegging, gjennomføring og oppfølgingen av et tilsyn. Svært mange tilsyn handler om å sjekke noe som har en geografisk posisjon, som regel gjennom et stedlig oppmøte.

Vi tror at denne dimensjonen er en ubrukt og oversett mulighet for å gjøre tiltak som effektiviser og moderniserer måtene en praktisk gjennomfører tilsyn på.

Byggeplasser har adresser, det samme har restauranter og andre bygninger. Oppdrettsanlegg har en geografisk posisjon, på samme måte som barnehager og skoler. I tillegg må et effektivt tilsyn eller en tilsynsperiode planlegges godt. Hvilke ressurser trengs? Hvilket utstyr må tas med? Hva er den mest effektive reiseruten? Hvor mangler vi kompetanse for å få gjennomført tilsynet? Det handler om en effektiv planlegging av både ressurser og tid. 

Risikobasert tilsyn

Tilsyn er tids- og kostnadskrevende og det er verken mulig eller ønskelig å utføre tilsyn på alle anlegg og lokaliteter. Med geografiske data og analyser kan vi beskrive og kvantifisere en mengde risikofaktorer som f.eks. brannsmitte, forurensning, flom, overvann, havstigning etc. Det gir et unikt faktagrunnlag for å prioritere tilsyn der risikoen er størst. Man kan eksempelvis analysere seg fram til brannsmitteområder og utsatte drikkevannskilder eller få en unik oversikt over sårbar natur. 

Behov for mer effektive verktøy som står seg over tid

I møte med ulike tilsynsorganer, opplever Geodata at ikke alle har utnyttet mulighetene som finnes i teknologi og løsninger for å støtte opp under tilsynsarbeidet.

Vi har snakket med aktører som fører veldig mye av sitt tilsynsarbeid manuelt inn i excel-ark. Det er ingen tjent med i våre øyne, og det oppleves tungrodd. Det finnes mye bra teknologi som baserer seg på geografiske applikasjoner som bidrar til å systematisere og effektivisere tilsynsaktiviteten.

Med gode systemer blir det lettere å hente ut data og en får et system som tåler utskiftinger av ansatte, nøkkelpersoner og endringer i tilsynsaktiviteten.

I tillegg vil et godt system være avgjørende for å måle effekten av tilsyn. 

Geodatas fire konsepter for et mer effektivt tilsynsarbeid:

Ut-av-boksen applikasjoner for feltarbeid, styring og publikumstips kan være en løsning som svarer på behovet for effektivisering av systemene og bedre kvalitet på dataene. I Geodata leverer vi flere av disse løsningene som kan snakke sammen for å utveksle data og som også kan knyttes mot andre fagsystemer.

  • Applikasjon for feltarbeid: Dette er applikasjoner der dataene samles inn og stedfestes og geotagges. Dataene kan umiddelbart hentes ut i andre systemer og du har til enhver tid oppdaterte data som er enkelt å samle inn i felt ved å bruke mobiltelefonen eller et nettbrett.
  • Styring: Med en webbasert løsning med kartet som sentralt virkemiddel kan du tildele oppdrag, få oversikt over gjennomførte tilsyn og få oversikt over resultatene. Her har du også oversikt over ressursene og materiellet du trenger for å gjennomføre tilsynet.
  • Operativ planlegging: Den operative planleggingen er viktig. I en tilsynskampanje eller tilsynsperiode er det viktig å kunne legge opp arbeidet mest mulig effektivt med tanke på reiseruter, kompetanse, behov for utstyr og materiell og eventuelt avdekke hvor det er mangler som kan hindre tilsynsarbeidet.
  • Tips fra publikum: Mange tilsyn utføres basert på publikumstips og slike tips er ønskelige. Med en enkel webapplikasjon kan du be om publikumstips som umiddelbart blir knyttet til det aktuelle tilsynet. Du har dermed både en god løsning for å motta tips og en god løsning for å håndtere dem.


Vil du vite mer om hvordan du kan effektivisere arbeidet med tilsyn? Ta gjerne kontakt med meg:

Ønsker du mer informasjon, pris, demo eller bare en uforpliktende kaffeprat? Ta kontakt!For teknisk support, gå til våre supportsider.

Tor Egil Aas
Tor Egil Aas
Kundeansvarlig

For teknisk support, gå til våre supportsider.