Nytt analyseverktøy gir økt kunnskap om klimarisiko

Styrtregn, flom, kvikkleire, rasfare. Kunnskap om hvordan endringene i klimaet påvirker alt rundt oss, blir stadig viktigere. Manglende innsikt kan få enorme konsekvenser. Se vårt webinar om klimarisikoverktøyet her.

Publisert: 06. okt. 2022 , i Nyhet

Både kommuner, forsikringsselskaper og eiendomsutviklere har bitre erfaringer med hvilke omkostninger ekstremværhendelser kan medføre.

På Østlandet førte for eksempel ekstremnedbør og flom til skader for 420 millioner kroner fra 1. til 4. september 2019, viser tall fra Finans Norge. De store stormene på Vestlandet, som Nyttårsstormen i 1992 og Dagmar i 2011 utløste erstatninger på henholdsvis ca. 2,2 og 1,66 milliarder kroner.

Likevel har det ikke vært mulig å se det samlede risikobildet i ett verktøy – før nå.

Geodata har utviklet et analyseverktøy, som gjør det mulig for beslutningstakere å se de ulike risikofaktorene ved klimaendringene i sammenheng.

Med dette verktøyet blir det enklere å få et helhetlig bilde av dagens situasjon og dagens utfordringer og samtidig et beslutningsgrunnlag for tiltak og tilrettelegginger inn i fremtiden.

Fem norske kommuner deltar i disse dager i et pilotprosjekt der analyseverktøyet tas i bruk for første gang.

Mangler totalbildet

En rapport fra Miljødirektoratet påpeker at den helhetlige risikovurderingen ikke er ivaretatt i noen norske kommuner, etter hva direktoratet kjenner til. Rapporten poengterer at dette henger sammen med at begrepet klimarisiko er relativt nytt og ikke har vært klart definert i veiledning og regelverk til kommunene.

En strukturert gjennomgang av klimarisiko og scenarioanalyser kan gi bedre forståelse for hvordan klimaendringene virker inn på økonomien og næringslivet i en kommune.

De fleste kommunene har imidlertid ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag eller verktøy for å gjennomføre slike analyser, forteller rapporten.

– Geodatas nye løsning er svaret på dette problemet. Dette analyseverktøyet gir en unik mulighet til å planlegge og å sette inn tiltak basert på ulike scenarier, sier Astrid Hvattum.

Geodata har utviklet et analyseverktøy, som gjør det mulig for beslutningstakere å se de ulike risikofaktorene ved klimaendringene i sammenheng.

– Dekker hele Norge

– Vi tilbyr et verktøy som gir grunnlag for samarbeid på tvers av sektorer og har skapt et landsdekkende datasett som kan gi alle et samlet og oppdatert bilde av reell risiko og konsekvens, forteller leder for forretningsutvikling og innovasjon i Geodata, Astrid Hvattum.

I første omgang er informasjonen mest aktuell for beslutningstakere i kommunene, eiendomsutviklere, forsikringsselskaper og rådgivningsfirmaer. Etter hvert vil det også kunne benyttes av privatpersoner.

Her er noen eksempler på innsikt som er tilgjengelig:

 • Styrtregn er en faktor som skaper nye, store utfordringer. Unikt for denne løsningen er ikke bare at eksisterende og offentlige data er samlet. Geodata-verktøyet tilbyr også en avrenningsanalyse for hele landet.

  Datasettet oppdateres fortløpende, og risiko er registrert ned på hvert enkelt bygg.

  Uansett hvor i Norge, kan det helt ned på noen meters margin, vises hvordan vannet tar veien om det får renne fritt og hva og hvem som blir berørt (se illustrasjon).
 • Forløpet av en skogbrann, eller faren for at en brann skal spre seg i verneverdige trehusbebyggelse, trafikkmengde og avstand til nødetater er også eksempler på områder der gode analyser er viktig for å kunne prioritere tiltak, påpeker Hvattum.

Hamar kommune deltar i pilot

Innenfor mange virksomheter er det en utfordring å samle innsikt på tvers av seksjonene og fagetatene. Hamar er blant kommunene som har vært opptatt av å utvikle beredskapen.

Muligheten til å se et helhetlig bilde og å vurdere sikkerhetsrisiko ved forskjellige scenarier, er blant momentene beredskapskoordinator Hans-Erik Gaare i Hamar kommune trekker frem.

– Hamar har valgt å være med i pilotstudien fordi vi ser en stor nytteverdi av Geodatas kartprodukt og ønsker å sette oss mer inn i hva dette nye verktøyet kan hjelpe oss med, sier Gaare.

– Muligheten for modelleringer der vi kan se konsekvenser av den ene eller den andre hendelsen er blant informasjonen som det er viktig for oss å kunne hente ut.

Alle opplever klimarisiko

Både offentlig sektor, næringsliv og privatpersoner er pålagt ansvar for å ta hensyn til konsekvensene av klimaendringer. Her er noen eksempler på hva som kan ramme kommunene:

 • Ekstremværhendelser kan føre til brudd i strømnett, veiforbindelser eller digital infrastruktur.
 • Kraftigere nedbør gir økte utfordringer med overvann.
 • Råteskader på bygg som følge av kombinasjonen av høyere temperatur og økt fuktighet.
 • Natur og økosystemer påvirkes og bidrar til tap av naturmangfold.
 • Temperaturendringer på land og i havet gir endrede forutsetninger for naturbasert næringsvirksomhet. Dette vil påvirke alt fra landbruk og havbruk til vinterturisme.
Astrid Hvattum

– Med vårt analyseverktøy får kommunene et bedre beslutningsgrunnlag. Både i arealplanlegging og ikke minst i det løpende arbeidet for å redusere risiko ved eventuelle hendelser, sier Astrid Hvattum.

– Fremtiden vil ha noen utfordringer, samtidig som en kan utnytte de gode mulighetene. Vi ønsker å bidra med gode verktøy som kan gjøre det lettere å sette dette på agendaen lokalt, bevisstgjøre ulike aktører og skape et felles bilde av situasjonen både i dag og for fremtiden, avslutter Hvattum.