Slik tolker og analyserer du havbunnsdata

Skal du planlegge en sikker og god etablering av en havvindspark må du kjenne havbunnen. Så snart datamaterialet for Sørlige Nordsjø II blir tilgjengelig vil Geodata starte arbeidet med å bearbeide datagrunnlaget, slik at du får full innsikt i grunnforholdene.

Publisert: 06. jan. 2023

Dypgående kunnskap om havbunn og grunnforhold er helt avgjørende når du skal etablere havvindparker på sokkelen. Til dette trengs både spesialkompetanse og teknologiske løsninger.

Sammen med søsterselskapet vårt Geocap, har vi begge deler. Dette er kunnskap vi har bygget over flere tiår, gjennom et tett samarbeid med oljebransjen. Nå bruker vi denne kunnskapen for å bidra inn i energiomstillingen.

Visste du forresten at det er beregnet at ca. 30 prosent av kapitalkostnadene ved en havvindpark er knyttet til fundamentering av turbiner?

Med andre ord: Gjør du et grundig forarbeid, minimerer du konstruksjons- og installasjonskostnadene - og dermed den totale prosjektrisikoen. Nettopp derfor er denne første fasen så viktig.

Så snart datamaterialet for Sørlige Nordsjø II blir tilgjengelig vil Geodata starte arbeidet med å bearbeide datagrunnlaget, slik at du får full innsikt i grunnforholdene.

Store mål for havvindsatsingen

Regjeringen har satt seg store mål for havvind på norsk sokkel. Innen 2040 ønsker de å tildele områder som er egnet for 30 000 MW havvindproduksjon i Norge - omlag like mye som det hele det norske eksisterende kraftsystemet i dag.

6. januar gikk høringsfristen ut på regjeringens forslag til prekvalifiseringskriterier, kvalitative kriterier, auksjons- og støttemodell og for Utsira Nord redegjøres det også for inndeling av områder.

Det vi venter på nå, er tilgang til datamaterialet som er samlet inn - altså havbunnsdata for Sørlige Nordsjø II.

Dette er data som ble samlet inn høsten 2022, og som blir tilgjengelige gjennom DISKOS, Oljedirektoratets nasjonale datalager for lete- og utvinningsrelatert informasjon fra norsk sokkel.

I første omgang blir dataene kun tilgjengeliggjort som prosesserte data, forhåpentlig vis i løpet av februar. Tolkning og evaluering av data blir ikke tilgjengeliggjort før 2. kvartal i 2022.

Vi bruker erfaringen vår fra oljebransjen

Havbunnsundersøkelser er ikke noe nytt, og er viktig i etablering og installering av oljeplattformer, en bransje vi har lang erfaring med å hjelpe med vår teknologi.

Men det er likevel en forskjell. Ved etablering av oljeplattformer og -installasjoner er det stort sett én lokasjon. Havvindparker skal gjerne huse et større antall vindturbiner, kanskje hundrevis, som skal fundamenteres. I tillegg skal det trekkes kabler mellom vindturbinene. Dette krever at vi kjenner detaljene i et mye større område - uavhengig om det er flytende eller bunnfaste turbiner - og kanskje helt ned til 200 meter under havbunnen.

Undergrunnsmodellering og visualisering

Skal du bli godt kjent med havbunnen, og de egenskapene med grunnforholdene som er avgjørende for å planlegge en etablering av havvindparker, trenger du gode undergrunnsmodellerings- og visualiseringsverktøy.

Dette gjør vi sammen med vårt søsterselskap, Geocap, som integrerer alle GIS, hydrografiske, geofysiske, geologiske og geotekniske datatyper og entreprenørtolkninger i ett programvaremiljø.

Du kan lese mer om Geocap og hvordan de bygger sine programvareløsninger på ArcGIS her.

  • Her kan du se et eksempel på hvordan våre verktøy kan brukes for å analysere havbunnen utenfor Nederland: WEBINAR // Havvind
  • Se også opptak fra Geotek 2022, der vi viser hvordan utbygging og drift av havvind krever tilgang til sentrale datasett, risikoanalyser, kunnskap om havbunnen, systemer for monitorering, beredskapsplaner og mye mer.

Hva er havbunnsdata?

Høsten 2022 ble det samlet inn geofysiske data i den østlige delen av Sørlige Nordsjø II samlet inn. Hele havbunnen ble kartlagt, i tillegg til grunnforholdene ned til ca. 200 meter.

Kartleggingen ble gjort med svært tette avstander, slik at vi kan binde sammen dataene for å lettere kunne analysere og tolke datamaterialet og få den oversikten vi trenger.

Datatypene som er innsamlet er høyoppløselige seismiske data, batymetridata, vannkolonnedata, magnetometri data og side-søkende sonardata. Dette er data som gir et bilde av havbunnen og undergrunnen og lar deg avdekke hindringer som vrak, store steiner, rørledninger og kabler. Dataene hjelper også til med kartlegging av eksisterende infrastruktur knyttet til olje og gass eller andre farer, som udetonerte eksplosiver.

Når alle disse datatypene settes i sammenheng i ArcGIS-plattformen, får havvindsaktører en mulighet til å gjøre grundige analyser og vurderinger av havbunnen, og hvordan de må planlegge for fundamenteringen, plassering av havvindturbiner og kabling mellom dem.

ArcGIS som felles beslutnings- og samhandlingsplattform

Vi er enige med regjeringen: Havvindetableringen er avhengig av kompetansen vi har bygget innenfor oljeindustrien - og det er nettopp dette som er vårt utgangspunkt. Dessuten har ikke havbunnsdata noen verdi om de ikke kan ses i sammenheng med hverandre.

Ved å integrere geofysiske og geotekniske data i ArcGIS-plattformen og utnytte den geografiske lokasjonen til dataene, er det enklere å forvalte og dele dataene, se nye sammenhenger og kommunisere resultater med andre aktører i prosjektet. På den måten fungere ArcGIS som en felles beslutningsplattform i havvindprosjekter.

Nedenfor kan du se et eksempel fra Nederland som viser turbinlokasjoner, havbunn og undergrunnen avbildet med seismiske data og en tolkning av disse. Turbinlokasjonene illustrerer også hva fundamenter vil støte på i undergrunnen når de bankes ned.

Fordelene med ArcGIS-plattformen er mulighetene for samarbeid på tvers av ulike teams og avdelinger innad i organisasjonen. Om prosjektet gjennomføres med en en tredjepart eller partner, kan også data, kart og applikasjoner deles på tvers av de ulike organisasjonene. Ulike hyllevareapplikasjoner gjør det også mulig å formidle interaktive kart og applikasjoner, både internt i organisasjon og til eksterne interessenter.

I Storymap-et under, har vi samlet det meste av informasjon om hvordan Geodata og Geocap kan bidra inn i din havvindsetablering - fra planlegging, kvalifisering og konsesjonstildeling, til installasjon og drift.

Ta kontakt med oss om du trenger bistand til å tolke eller analysere havbunnsdata.

For teknisk support, gå til våre supportsider.

Tor Egil Aas
Tor Egil Aas
Kundeansvarlig
Ådne Kyllesø
Kundeansvarlig
Erlend Kvinnesland
CEO - Geocap
Tore Hustoft
Teknisk rådgiver

Ved å sende inn bekrefter jeg at jeg har lest og akseptert personvernerklæringen.

For teknisk support, gå til våre supportsider.