Geodata Origo - nøkkelferdig innovasjonsplattform for kommunene

Geodata Origo er designet for å inngå i kommunenes digitale økosystem. En plattform for å forvalte geografiske data og utvikle tjenester og løsninger for kommunen og innbyggerne. Kan kjøpes som en helhetlig plattform eller i form av enkeltprodukter.

Målet med Geodata Origo er å legge til rette for at kommunen skal kunne sette sammen ulike typer geografisk informasjon, fra ulike typer kilder, analysere, bearbeide og skape merverdi av dataene – for så å kunne publiserer data og tilby tjenester på ulike måter.

Om Geodata Origo:

 • En web-basert plattform levert som en tjeneste i skyen (SaaS).
 • Plattformen er bygget rundt GIS-programvaren ArcGIS Online og er integrert med viktige, nasjonale fellessystemer, som KS Fiks, Matrikkel, GeoNorge og Det offentlige kartgrunnlaget (DOK).
 • Kan integreres med kommunens egne data og systemer.
 • På toppen ligger et analyse- og tjenestelag og til slutt et formidlingslag, utformet med ulike moduler utviklet av Geodata.
 • Plattformen er designet slik at kommunen selv kan utvide løsningen med egne moduler.
 • Legger vekt på åpne data og åpne API-er for samarbeidspartnere samt enkle, men innholdsrike innsynsløsninger på web for innbyggerne.

En plattform i kontinuerlig utvikling

Geodata satser stort på kommunene med Geodata Origo. Et eget produktteam bestående av utviklere og fageksperter skal jobbe dedikert med utviklingen av tjenesteplattformen i årene fremover. Vårt håp er å bidra til effektivisering og innovasjon til det beste for innbyggerne i landets kommuner.

Webinarene under gir deg et godt innblikk i Geodata Origo:

<iframe width="560" height="315" src="

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Geodata Origo består av nøkkelferdige enkeltprodukter

Du kan kjøpe Geodata Origo som en helthetlig plattform som du får tilpasset etter din kommunes behov og/eller kjøpe ulike enkeltprodukter. Vi kan tilby følgende enkeltprodukter:

Origo Vinterdrift og Sommerdrift

Ved hjelp av en enkel applikasjon på nettbrettet eller telefonen kan brøytebiler enkelt rapportere hvilke veier som er brøytet, saltet, strødd eller informere om avvik. Eller tilsvarende for sommervedlikehold som rydding av vei o.l. Administrasjonen får hele oversikten i tilnærmet sanntid ved hjelp av kart og applikasjoner. Med Origo Vinterdrift og/eller Sommerdrift får du: Kjøretøyapplikasjon for dokumentasjon av aktivitet og observerte avvik, dashboard som gir oversikt over aktiviteter, rodeforvaltning og publikumsløsning med oversikt over brøytestatus. Se demo av Origo Vinterdrift i webinaret under:

Origo Innbyggerdialog

En løsning for å kommunisere planer og prosjekter der innbyggerne kan gi tilbakemeldinger. Her kan du lese om innbyggerdialog i bruk. Med Origo Innbyggerdialog kan sluttbruker utforske planer og tiltak i 2 eller 3 dimensjoner, gi innspill og se andres innspill. Innspillene blir digitalt tilgjengelige for kommunens saksbehandlere for videre behandling i kartet og eventuelt arkivering i kommunens SAK/arkiv-løsning. Utgiver konfigurerer enkelt opp innhold og utseende til applikasjonen gjennom en brukervennlig veiviser. Ingen programmeringserfaring er nødvendig.

Kan knyttes opp til kommunens sak/arkiv-system via Geointegrasjon, og utgiver kan velge hvorvidt sluttbruker må autentisere seg via Facebook/Google for å kunne gi innspill. Saksbehandler kan videre styre hvorvidt synspunkter/svar skal være synlige for andre. Origo Innbyggerdialog er en webapplikasjonene som er basert på responsivt design og tilpasser seg tilgjengelig skjermflate for optimal brukervennlighet. Løsningene kan også bygges inn i andre websider.

Origo Befolkning

Origo Befolkning gir deg en geografisk oversikt over alder og kjønnsfordeling på kommunens innbyggere. Løsningen oppdateres med siste tilgjengelige data (anonymisert) fra Folkeregisteret hver natt via Fiks folkeregister (krever at kommunen setter opp tilgang for løsningen). I løsningen sitt dashboard kan en gjøre utvalg på eksempelvis skolekretser, eller egendefinerte områder og videre studere alder- eller kjønnsfordeling i kart, tabeller og grafer. En kan også filtrere visning i kart og tabeller basert på fødselsår, eller innenfor definerte aldersgrupper.

Origo Gatelys

En løsning for forvaltning av gatelys som gir kommunene full kontroll over både drifts- og investeringskostnader. ArcGIS gatelys er en skybasert løsning der hele infrastrukturen registreres i en kartbasert løsning knyttet opp til en database. Så snart data er lastet inn i løsningen, har brukerne komplett oversikt over komponentene i systemet og kan planlegge vedlikehold og nye installasjoner. Systemet har også grensesnitt for å ta imot feilmeldinger fra publikum og utstede arbeidsordre til ansatte i felt. Se webinar om Origo Gatelys under:

Origo Beredskap

En løsning for å understøtte forebygging og håndtering av beredskapsarbeidet i kommuner. Løsningen består av et webkart bygget opp med nødvendige kartdata og verktøy.Les om hvordan Drammen bruker Origo Beredskap her. Me Origo Beredskap får du et rikt kartgrunnlag og følgende data/funksjoner:

 • Flom og skreddata
 • Befolkningsdata
 • SEFRAK og andre verdifulle objekter
 • Sårbare institusjoner som utdanning og sykehjem
 • Egne mer detaljerte data eksempelvis flomlinjer
 • Ruteberegning med omrutingsstøte
 • Enkel påtegning i kartet
 • Enkel uttrekk av informasjon i et område
 • Enkel uthenting av statistikk over forekomster innenfor et område
 • Integrasjon med varslingstjenester


Origo Innsyn

Med Origo Innsyn får du en helhetlig innsynsløsning , en rik kartlagsliste med tilgang til relevante data fra: Matrikkel, Plandata, DOK, FKB, ELVEG 2.0, NIB. Innsynstjenesten har god søkefunksjonalitet for sted, eiendom, bygning, eier, plan m.m., sømløs overgang mellom 2D og 3D visning og du kan importere andre kartdata og liste planer innenfor kartutsnittet. Dette får du i løsningen:

 • Enkelt oppslag i Historiske flyfoto
 • Plananalyse mot eiendom eller valgt område
 • Enkel tilgang og navigasjon i matrikkel
 • Hente grunnbok for eiendom
 • Integrasjon mot tredjepartssystem: GI, URL oppslag mot eksterne systemer som Gårdskart, planregister etc og opplag mot skråfoto eller Google street view
 • DOK analyse for eiendom eller valgt område
 • Nabo og partslister
 • Påtegning og måling i 2D eller 3D
 • Terrengprofiler, sol/skygge og andre 3D analyser


Origo Situasjonskart og Meglerpakke

Ved salg og kjøp av eiendom er beliggenhet viktig. Kart er et visuelt og sentralt verktøy for å formidle verdi, potensiale og eventuelle utfordringer for en eiendom. For byggebransjen er det viktig med raske leveranser av nyttig grunnlagsinformasjon til tiltakshaver. Løsningen helautomatiserer produksjonen av kart og dokumenter som brukes ved eiendomssalg og byggesaker. Kommunen vil oppfattes som profesjonell og effektiv gjennom god kvalitet og leveranser i løpet av minutter. Løsningens grensesnitt for bestilling og fakturering mot sluttbruker håndteres av Ambita Infoland, eller av Proconet og Norkart.

Origo Dataflyt og Karttjenester

Origo Dataflyt og karttjenester er en automatisert tjeneste som hjelper deg med å dele dine data med høy ytelse på en sikker og problemfri måte til bruk i ArcGIS applikasjoner:

 • Kunde tilgjengeliggjør oppdaterte data med ønsket frekvens, eksempelvis på SOSI-formatet
 • Vår automatiserte prosess oppdaterer karttjenesten med eksempelvis hver natt
 • Karttjenester i form av ArcGIS Rest eller OGC- tjenester som wms, wfs m.fler
 • Høy ytelse og oppetid 24/7

Origo Skilt

Få en samlet oversikt over alle typer skilt dere har ansvar for, kan enkelt oppdateres. Kall det gjerne en digital tvillingene av skiltene. Alle skilt og skilttyper er lagt inn og enkle å bruke og du kan legge inn de fleste parametere fra NVDB. Du får visualisering i dashboard og du kan registrere i felt og gjøre rapportering knyttet til fornying, tilstand osv. Det er også mulig å importere/legge inn relevant informasjon fra excel, Gemini-VA og lignende som kommunen har tilgjengelig.

Fra løsningen Origo Skilt

Origo Sandfang

Med Origo Sandfang får du forvaltning av Sandfang i ArcGIS Online.Mange av funksjonene er overlappende i forhold til Origo Gatelys og Origo Skilt. Du kan gjøre registrering i felt og på kontoret, du får visualisering i dashboards av tilstand og status, du kan rapportere på tilstand og du kan importere og eksportere data feks fra Gemini-VA.


Origo Trekkerør og kum

Origo Trekkerør og kum gir kommunen et kartbasert verktøy for å forvalte trekkerør for fiber og kummer i ArcGIS Online. Løsningen har støtte for registrering i felt og på kontor, visualisering i Dashboards og import/eksport av data f.eks. fra Gemini VA. Du får:

 • Forvaltning av trekkerør og kum i ArcGIS Online
 • Registrering i felt og på kontor
 • Visualisering i Dashbord på tilstand, status, eier, etc
 • Importert/eksport av data f.eks. fra Gemini VA