Datumtransformasjon mellom WGS84 og ETRS89 (Euref89) i ArcGIS for Desktop

Når man projiserer datasett mellom datumene WGS84 og ETRS89 (Euref89) i ArcGIS for Desktop angir man den geografiske transformasjonen ETRS_1989_To_WGS_1984.

Denne transformasjonen gjelder forøvrig, og på lik linje med øvrige datumtransformasjonsformler, begge veier, altså også fra WGS84 til ETRS89.

Hvis man sammenligner koordinatene i et datasett før og etter projisering mellom f.eks. WGS_1984_UTM_Zone_33N og ETRS_1989_UTM_Zone_33N vil man se at de er helt like. Det skjer faktisk ingen transformasjon av koordinatene.

Dette får man også bekreftet når man ser på de 7 transformasjonparametrene (dx, dy, dz, rx, ry, rz og ds)  i  ETRS_1989_To_WGS_1984; de er alle sammen lik 0. Dette framgår også av side 63 i fila geographic_transformations.pdf,  som ligger på ArcGIS installasjonsområde, i mappa  ....ArcGIS\Desktop10.1\Documentation\  ( Se hjelpetekst nederst i artikkelen)

Men som det framgår av artikkelen " forslag om felles overgang til nye EPSG-koder" på norgedigitalt.no ( les artikkelen nederst på siden) så er det en forskjell på ca. 40 cm mellom Euref89 (ETRS89) og WGS84.

Så hvorfor er da transformasjonsparametrene mellom disse to datum i ArcGIS for Desktop satt til 0?

Esri sier at "according to the EPSG database, the transformation between WGS 1984 and ETRS 1989 has 0 values for the parameters, because the spheroid and datum definitions are identical within the accuracy of the transformation.

Forklaringen er altså at geografiske transformasjoner ikke er 100% nøyaktige. I hjelpehjelpeteksten "Geographic transformation methods " ( Last ned hjelpeteksten nederst i artikkelen) står det det bl.a  at “The accuracy of a particular transformation can range from centimeters to meters depending on the method and the quality and number of control points available to define the transformation parameters.”

Og på side 15 i samme artikkel som nevnt over, framgår det at  transformasjonen  ETRS_1989_To_WGS_1984 har en nøyaktighet på +/- 1 meter (Accuracy = 1.000).

Så ettersom forskjellen mellom Euref 89 (ETRS89) og WGS84 (+/- 40 cm) er mindre enn nøyaktigheten i selve transformasjonen (+/- 1 meter),  blir det irrelevant å legge inn noen transformasjonsparametre for denne.