Lag terrengmodell for bruk i ArcGIS Online

Scenevisningen i ArcGIS Online gir deg mulighet å visualisere dine 3D-data. For å vise disse 3D-data, for eksempel bygninger, må du ha et referanselag som sier noe om hvorfra høydene skal beregnes, dette er ofte en modell for bakken.

Som default ligger der en verdensdekkende terrengmodell kalt «Terrain 3D» som Esri gjort tilgjengelig. Denne fungerer i mange fall bra, men du har også mulighet å publisere dine egne data som terrengmodell til ArcGIS Online, og bruke dette som referanselag i scenevisningen. Dette er veldig fint å gjøre da du har data med bedre nøyaktighet enn den Esri tilbyr (10-30 m oppløsning) eller ønsker å benytte et annet koordinatsystem i din scene. I denne hjelpeguiden bruker vi ArcGIS Pro for å lage en terrengmodell og publisere den som «Elevation Layer» til ArcGIS Online.

Det første vi må gjøre er å lage et raster utfra de høydedataene vi har. Dette raster skal siden brukes for å lage et tile package som deles til ArcGIS Online, deretter publiseres dette som et «Elevation Layer» du kan bruke som terrengmodell i scenevisningen. Bruk ArcGIS Pro versjon 1.3 eller nyere for å få tilgang til alle verktøy vi brukt for å få til dette.

Lage raster fra LAS-data

1. Bruk verktøy Create LAS Dataset

Du har ofte flere LAS-filer du ønsker å bruke for å lage en terrengmodell, det første du må gjøre er å lage et datasett utfra disse. Spesifiser dine LAS-filer som input og velg hvor og med hvilket navn du ønsker å lagre ditt nye LAS-datasett. Bruk default innstillinger i verktøyet.

2. Bruk verktøy Make LAS Dataset Layer

Med dette verktøyet filtrere du punktskyen slik at kun punktene som treffer bakken (Class Code = 2) behandles videre.

3. Bruk verktøy LAS Dataset to Raster

Spesifiser ditt LAS Datasett (fra punkt 2) som input og velg hvor og med hvilket navn du skal lagre ditt høyderaster. Bruk default innstillinger i verktøyet.

Hvis du skal eksportere et veldig stort raster kan det være en god ide å spesifisere Output data type som «Integer» istedenfor «Floating Point», dette for å minske datamengde som skal prosesseres. Men selvfølgelig kun hvis heltall er god nok nøyaktighet for prosjektet ditt.

Forbered raster for publisering

4. Bruk verktøy Project raster for å projisere ditt raster til det koordinatsystem som brukes i din scene, altså samme som ditt bakgrunnskart.

Terrengmodellens koordinatsystem må samsvare med den romlige referansen for scenen. Ved bruk av Geodatas bakgrunnskart kan du for eksempel projisere til ETRS89 UTM33. Hvis du bruker standard bakgrunnskart fra Esri skal du projisere ditt raster til WGS 1984 Web Mercator

Bruker du bakgrunnskart fra Geodata i din scene må du lage et nytt tiling scheme for din terrengmodell. Scenevisningen I ArcGIS Online krever at terrengmodellen bruker samme tiling scheme som bakgrunnskartet. Bruker du Esris standard bakgrunnskart kan du gå videre til steg 6.

5. Bruk verktøy Generate Tile Cache Tiling Scheme for å generere LERC tiling scheme basert på dine data:

Input Data Source: Ditt raster
Output Tiling Scheme: Navn på output XML-fil Generation Method: Predefined
Predefined Tiling Scheme: XML-fila fra våre Geocache bakgrunnskart ETRS89 UTM33 som du finner her.
Advanced Options - Tile Format: LERC Compression
Behold annet som default

For å kunne publisere en terrengmodell til ArcGIS Online må du først lage et tile package i ArcGIS Pro.

6. Bruk verktøy Manage Tile Cache for å generere en LERC tile cache fra ditt raster:

Cache Location: Ei mappe på din PC
Cache Name: Navn på LERC tile cache
Manage Mode: Recreate All Tiles
Input Data Source: Ditt raster
Input Tiling Scheme: Import Scheme (dette hvis du laget nytt tiling scheme for bruk av Geodatas bakgrunnskart, velg «ArcGIS Online scheme» hvis du bruker standard bakgrunnskart fra Esri)
Import Tiling Scheme: Velg LERC tiling scheme du akkurat laget
Minimum Cached Scale: 81920000 (spesifiser slik at du får med alle skaler)
Maximum Cached Scale: 625 (spesifiser slik at du får med alle skaler)
Behold annet som default

7. Bruk verktøy Export Tile Cache for å eksportere tiles fra LERC tile cache til et tile package som siden kan publiseres til ArcGIS Online:

Input Tile Cache: Cachen laget ved hjelp av Manage Tile Cache
Output Tile Cache Location: Ei mappe på din PC
Output Tile Cache Name: Navn på output tile cache
Export Tile Cache As: Tile package
Behold annet som default


Publisere tile package som terrengmodell til ArcGIS Online

8. Publisere ditt tile package til ArcGIS Online ved hjelp av verktøy Share package.

Du kan også publisere det direkte via ArcGIS Online ved å gå til Mitt innhold, klikke «Legg til element» og «Fra datamaskinen». Velg det tile package du akkurat laget og laste opp dette til ditt innhold.

9. Gå til Mitt innhold i ArcGIS Online og åpne Elementdetaljer for ditt Tile package.

Klikk Publiser for å publisere et «Elevation Layer» utfra ditt tile package. Etter at publiseringen er klar vil du ha to nye elementer i Mitt innhold, et tile package og et «Elevation Layer»

10. Åpne scenevisningen og legg til ditt nye «Elevation Layer» som terrengmodell.

Klikk «Legg til lag» og søk i ditt innhold – klikk pluss (+) og dette lag vil gjenkjennes og automatisk plasseres under «Bakken» som en terrengmodell. Nå kan du kose deg med flott og nøyaktig 3D-data du laget helt selv!

Hvis du også bruker tjenesten GeocacheTerreng fra Geodata, som er en terrengmodell over Norge, kan du flytte denne under din nye terrengmodell og på så vis få terrengverdier også utenfor utsnittet til din terrengmodell